Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1395 z późn. zm.), ustala się zasady realizacji teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych przez lekarzy/pielęgniarki POZ w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” w Pruszczu Gdańskim.

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

 

Teleporady w ramach POZ w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” w Pruszczu Gdańskim udzielane są przy użyciu telefonii komórkowej.

 

Sposób ustalenia terminu teleporady oraz sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia:

 

Termin teleporady ustalany jest każdorazowo podczas kontaktu z pacjentem (telefonicznie, osobiście, przez osoby trzecie) poprzez określenie konkretnego dnia, a także godziny w jakim wykonana zostanie próba kontaktu z pacjentem przez lekarza/pielęgniarkę POZ.

 

W celu zrealizowania teleporady lekarz/pielęgniarka POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min).

 

Teleporada następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez lekarza/pielęgniarkę POZ, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

 

Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji teleporad znajdują się na stronie internetowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne pod adresem www.centrumpruszcz.pl oraz są umieszczone na tablicy ogłoszeń przychodni przy ul. Wojska Polskiego 11. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.

 

Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady:

 

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z Pacjentem w określonym terminie teleporady lekarz/pielęgniarka POZ wykonuje minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut. Nieuzyskanie połączenia powoduje anulowanie teleporady.

 

 

 

 

Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

 

W trakcie udzielania teleporady lekarz/pielęgniarka POZ może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-recepty, e-skierowania, e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe.

Instrukcja o sposobie realizacja e-recepty.


E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę pacjent realizuje na podstawie czterocyfrowego kodu, jaki otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta (IKP). Pacjent, który nie ma Konta Pacjenta może otrzymać czterocyfrowy kod od lekarza wystawiającego e-receptę podczas teleporady lub w rejestracji przychodni. Możliwy jest również wydruk potwierdzenia wystawienia e-recepty.

Aby mieć możliwość odbierania e-recepty za pośrednictwem SMS lub email pacjent musi posiadać Konto Pacjenta. Po zalogowaniu się na swoje Konto Pacjenta w zakładce „Moje konto” pacjent dokonuje wyboru rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie).

Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania.

 

E-skierowanie to kolejny elektroniczny dokument wprowadzony po e-recepcie. E-skierowanie pacjent realizuje również na podstawie czterocyfrowego kodu, jaki otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta (IKP). Pacjent, który nie ma Konta Pacjenta może otrzymać czterocyfrowy kod od lekarza wystawiającego e-skierowanie lub w rejestracji przychodni.

Możliwy jest również wydruk potwierdzenia wystawienia e-skierowania.


Sposoby realizacji: e-zlecenie na wyroby medyczne

Podobnie jak w przypadku e-recepty, po wystawieniu w trakcie teleporady e-zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.


Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.


Jeżeli podczas teleporady personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne lub obrazowe Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do przychodni po odbiór skierowania.

Pacjent jest zobowiązany wykonać badania laboratoryjne i obrazowe w laboratoriach lub pracowniach RTG, z którymi przychodnia zawarła umowy na realizację tych badań. 


Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę
pacjent.gov.pl

Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

  • dokumentacji medycznej – na przykład e-recepty i e-skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
  • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
  • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
  • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Przewiń na górę