Aktualności

SPRAWDŹ, CZY NIE JESTEŚ ZAKAŻONY WIRUSEM HCV POWODUJĄCYM WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

Informujemy, iż w województwie pomorskim realizowany jest program badań przesiewowych w ramach którego wykonywana jest bezpłatna diagnostyka zakażeń wirusem HCV powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest obecnie wyjątkowo skuteczne, odbywa się na poziomie ambulatoryjnym i jest w pełni refundowane przez NFZ. Jednocześnie z uwagi na dużą zmienność HCV nie jest możliwe w najbliższych latach wyprodukowanie szczepionki przeciwko WZW typu C, dlatego najbardziej skuteczną drogą do eradykacji HCV jest wykrywanie zakażenia u jak największej liczby ludzi i poddanie się leczeniu.

W załączeniu zamieszczamy ulotkę na temat bezpłatnego testowania zakażenia HCV przygotowaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

ulotka.pdf

RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000)

ul. Spacerowa 9,

tel. 58 682 22 80

e-mail: iod@cmpruszcz.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą:

  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
  • podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty, z którymi Centrum Medyczne Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z leczeniem.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz usuwania (tylko w zakresie danych dodatkowych, na przekazanie których wyraził Pan/Pani zgodę).

Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapewniamy jednocześnie, że:

  • przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • dbamy o ich bezpieczeństwo.

Skończyłeś 18 lat? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony !

Obecnie dzieci kończące 18 lat automatycznie tracą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego przy ubezpieczonym rodzicu. Jeżeli nadal się uczą, mogą być ubezpieczone pod warunkiem ponownego zgłoszenia jako uczące się osoby pełnoletnie.

Rodzice dzieci, które skończyły 18 lat i kontynuują naukę bezzwłocznie powinni ponownie zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego !

Ponownie powinni zgłosić do ubezpieczenia również pełnoletniego ucznia/studenta, jeżeli miał przez jakiś czas własny tytuł do ubezpieczenia (np. z powodu praktyki, stażu, umowy o pracę w trakcie wakacji, ferii).

Rodzicu zgłoś swoje pełnoletnie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego już dziś !

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od dnia 01.10.2017r.

Szanowni Pacjenci

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2017 roku od godz. 08:00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta na obszarze Powiatu Gdańskiego realizowane są przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Dane adresowe:

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A

83-000 Pruszcz Gdański

Informacja, rejestracja i wizyty domowe: tel. 58 773 30 31

Wykaz wszystkich placówek realizujących świadczenia nocnej i światecznej opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017r. w Województwie Pomorskim znajduje się w zakładce “Opieka medyczna w nocy i święta.”

Komunikat dotyczący wpisów na listę oczekujących

Informujemy, iż pacjenci umieszczani na liście oczekujących do poradni laryngologicznej zobowiązani są posiadać skierowania z datą wystawienia wcześniejszą lub taką samą jak data dokonywania wpisu na listę oczekujących. W przypadku dostarczenia skierowania z  datą wystawienia późniejszą niż data dokonywania wpisu na listę oczekujących pacjent zostanie skreślony z wyznaczonego pierwotnie terminu i zostanie mu wyznaczony nowy termin udzielenia świadczenia. Skierowanie z datą wystawienia późniejszą niż data dokonywania wpisu na listę oczekujących wskazuje na to, że w dniu wpisu pacjent nie był uprawniony do uzyskania świadczenia.

Zmiana sposobu przyjmowania zleceń na transport sanitarny w POZ

Informujemy, iż od dnia 01.02.2016r. zlecenia na transport sanitarny wydawane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (“pierwszego kontaktu”) realizowane przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim są przyjmowane pod numerem 58 773 30 30 w godzinach 07:00-15:00, w sytuacjach nagłych po godzinie 15:00 pod numerem 58 773 30 31, a nie jak dotychczas pod numerem alarmowym 999 lub 58 682 24 00.

Przewiń do góry