RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000)

ul. Spacerowa 9,

tel. 58 682 22 80

e-mail: iod@cmpruszcz.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą:

  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
  • podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty, z którymi Centrum Medyczne Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z leczeniem.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz usuwania (tylko w zakresie danych dodatkowych, na przekazanie których wyraził Pan/Pani zgodę).

Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapewniamy jednocześnie, że:

  • przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • dbamy o ich bezpieczeństwo.
RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Przewiń na górę